Archive | februari, 2011

Opstanden in Noord-Afrika & het Midden-Oosten

25 feb

Uprisings in North-Africa & the Middle East

Net zoals bij Cablegate overstelpen feiten het nieuws, ditmaal over de gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Het zijn drukke tijden voor politieke analysten, historici en andere opiniemakers. De algemene ontwakening van de massa’s geven aanleiding tot hoopvolle verwachtingen. Terecht? Welk belang heeft de UGTT door de protesten in Tunesië gekregen, hoe succesvol wordt de eis voor onafhankelijke vakbonden in Egypte, wat voor rol spelen vakbonden in de Jordaanse protesten, wat verandert er voor arbeiders in een Lybië zonder Khaddafi?

Tegelijkertijd zijn er berichten over mogelijke militaire conflicten. Is die verontrusting opgeklopt? Wat zegt de publieke houding van de verschillende regeringen over hun belang in de regio?

De vaststelling dat er een zeker contrast bestaat tussen deze protesten en de reactie op de crisismaatregelen in de economisch sterke landen, zet aan tot discussie.

Wanneer? / When? dinsdag 8 maart om 19u30 / tuesday 8th of March at 19h30

Waar? / Where? Café Multatuli (Lange Vlierstraat 8, Antwerpen)

Interessante artikels, filmpjes, sites:

Andere verwijzingen zijn welkom.

poster

Verslag – Sociale strijd in Europa

25 feb

discussie van dinsdag 15 februari 2011

Intro – Luttes sociales en Europe et pays Arabes

17 feb

discussion du 15 février 2011, Anvers

La traduction n’est pas parfaite: des fautes d’ortographes et grammaticales sont certainement présent, à côté d’expressions néerlandaise traduite littéralement. Par contre, le texte est suffisament compréhensible et correcte pour mener une discussion. C’est l’essentiel.

Il y a deux mois, nous décidions de discuter sur les mouvements en Europe. Je répète d’ abord en très bref les évènements qui sont le plus souvent décrit d’une façon sommaire et erroné dans les médias officielles.

En Angleterre, les étudiants et lycéens manifestent depuis novembre 2010 en masse contre l’augmentation des inscriptions universitaire et l’abolition du EMA (une sorte de système de financement des études). En France, des travailleurs, chômeurs, étudiants, lycéens, retraités…, bref : la classe ouvrière, ont manifesté pendant l’été et l’automne de 2010 contre la réforme des retraites. Au point culminant du mouvement, 3 à 4 millions de personnes manifestaient. Ce sont les plus grandes manifestations en France depuis mai ’68. En Grèce, les grèves et manifestations ont l’air de ne pas s’arrêter (p.ex. mars, septembre, décembre 2010). En Italie, des dizaines de milliers d’étudiants manifestaient en décembre 2010 dans tout le pays contre la réforme de l’enseignement (réforme Gelmini). Aux Pays-Bas, des milliers d’étudiants ont manifesté le 10 décembre et le 21 janvier contre les épargnes dans l’enseignement. En Espagne et au Portugal il y a eu des grèves générales le 29 septembre (Espagne) et le 25 novembre (Portugal).

A part les troubles en Europe, il y a des tas de révoltes dans des pays en Afrique du Nord et le Moyen-Orient, comme l’Egypte, la Tunesie, la Jordanie, le Jemen, l’Arabie Saudite, le Sudan, l’Iran etc. Des millions de gens sont descendues dans la rue et il y a déjà plusieurs centaines de morts. Est-ce que ces révoltes sont comparables avec les mouvements en France, l’Angleterre ou la Grèce ? Selon moi oui. Ils ne s’ égale certainement pas, mais il sont l’expression d’une même dynamique. Je pense donc qu’il est inévitable que c’est mouvements fassent partie de la discussion.

J’ai choisi de faire de cette introduction un croquis d’une vision de cadre, dans lequel les nombreux faits peuvent être placer. Ce n’est pas une vision ‘finite’ sur les mouvements et leur évolution. La logique et la structure du texte n’est donc pas optimal et peut paraître difficile, lourd et abstrait. Malgré cela, j’espère que tout le monde s’ engagera dans la recherche d’une vision plus claire.

[…]

Inleiding – Sociale strijd in Europa en Arabische landen

17 feb

discussie van dinsdag 15 februari 2011, Antwerpen

Een franstalige vertaling van deze tekst is hier te vinden. – Une tradiction francophone de ce texte peut être trouver ici.

Twee maanden geleden kozen we ervoor om de sociale bewegingen in Europa te bediscussiëren. Hierbij herhaal ik kort de gebeurtenissen die meestal maar erg summier en vaak op een verdraaide wijze in de officiële media zijn beschreven.

In Engeland betogen studenten en scholieren sinds november 2010 massaal tegen de verhoging van het collegegeld en de afschaffing van het EMA (een soort studiefinancieringssysteem). In Frankrijk betoogden tijdens de zomer en herfst van 2010 werkenden, werklozen, studenten, scholieren, gepensioneerden…, kortom de arbeidersklasse, tegen de pensioenhervorming van de regering. Op het hoogtepunt van de beweging betoogden 3 à 4 miljoen mensen. Het zijn de grootste betogingen in Frankrijk sinds mei ’68. In Griekenland lijken de stakingen en betogingen tegen de besparingsplannen van de regering niet op te houden (bijv. maart, september, december 2010). In Italië betoogden in november 2010 (maar ook al in 2008) tienduizenden studenten over het hele land tegen de onderwijshervorming (Gelmini-hervorming). In Nederland betoogden op 10 december en 21 januari duizenden studenten tegen besparingen in het onderwijs. In Spanje en Portugal werden algemene stakingen gehouden op 29 september (Spanje) en 25 november (Portugal) 2010.

Naast de onlusten in Europa zijn er talloze revoltes gaande in landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, zoals Egypte, Tunesië, Jordanië, Jemen, Saudi-Arabië, Sudan, Iran enz. Miljoenen mensen kwamen op straat en er vielen al honderden doden. Zijn deze opstanden vergelijkbaar met de bewegingen in Frankrijk, Engeland of Griekenland? Volgens mij wel. Ze staan zeker niet gelijk aan elkaar, maar het gaat wel om eenzelfde dynamiek. Daarom denk ik dat het onvermijdelijk is dat ook deze bewegingen aan bod komen in de discussie.

Ik heb er voor gekozen om met deze inleiding een kadervisie te schetsen, waarin de vele feiten geplaatst kunnen worden. Het is geen ‘afgewerkte’ visie over de bewegingen en de evolutie ervan. De logica en structuur van de tekst is niet optimaal en kan moeilijk, zwaar en abstract overkomen. Ik hoop echter dat iedereen zich wil inzetten in de zoektocht naar een meer heldere kijk.

[…]