Archive | november, 2011

Wat nu, en de toekomst dan?

30 nov

Discussiegroep Spartacus nodigt u uit om nog een maal met ons aan tafel te gaan zitten. Wij hopen een verhelderende discussie te hebben op de 6de december in Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen vanaf 19.30 tot uiterlijk 22.30.

Het onderwerp van de volgende discussie is ‘Wat nu, en de toekomst dan?’. Voor onze eerdere discussies en de verslagen daarvan verwijzen wij graag naar onze blog: http://discussiegroepspartacus.wordpress.com/. Ook voor de eerste informatie over het komende onderwerp verwijzen wij u graag naar dit adres. Een eerste inleiding:

De afgelopen periode is er één van toenemende politieke instabiliteit en zware besparingsmaatregelen, alsook het wereldwijde verzet daartegen. Overal ter wereld is er sprake van een duidelijke onrust tegen de huidige maatschappelijke situatie. De mensheid staat voor grote uitdagingen: van een voortdurende economische crisis tot het steeds schaarser worden van grondstoffen zoals olie, alsook een groeiende wereldpopulatie en aanhoudende ecologische destructie.

Het is net in deze periode dat we een politiek vinden zonder een visionair project, met eerder een nihilistische houding tegenover de toekomst. We zullen het met minder moeten doen, harder werken en de consequentie van ons lot moeten accepteren. Een defensieve houding tegen de storm die wij zogenaamd zelf gecreëerd hebben. We hebben nochtans er zelf voor gekozen en dit is het resultaat.

Maar is het huidige discours de enige mogelijkheid die de mensheid heeft? Zijn ‘wij’ de schuldigen? Ligt het probleem en oplossing dan bij ‘de politiek’? Of is er meer aan de hand?

Tot dan,
Discussiegroep Spartacus.

Verslag – Utopie

9 nov

discussie van 8 november 2012, Antwerpen

(uitgebreide inleiding volgt nog)

De discussie

Gevaar bij utopie: utopie rechtvaardigen op basis van een definiëring van de menselijke natuur.

Kan geen utopie voorstellen op basis van een vast mensbeeld (want is steeds relatief bepaald), maar wel als toekomstbeeld of doel.

Mensbeeld: individuele kortzichtige instandhouding vs. sociaal wezen (cf. antropoloog Chris Knight) capabel tot samenwerken, kortzichtigheid komt door armoede.

Utopie in de populaire verbeelding wordt gelinkt aan nazisme en staatssocialisme

nee, staatssocialisme had geen plaats voor utopie, was technocratisch

cf. kritiek op Hans Achterhuis, postmodernisme

nee, het probleem bij staatssocialisme was de mislukte uitvoering […]

Verslag – Democratie

7 nov

discussie van 4 oktober 2011, Antwerpen

Inleiding

Tijdens de eerste discussieavond na de zomerstop discussieerden de tien aanwezigen over democratie. In het licht van de recente Eurocrisis en de Indignados- protestbeweging een brandend actueel onderwerp.

De inleider haalde allereerst Fukayama aan, die in zijn ‘The End of History’ de liberale (representatieve) democratie benoemt als het eindpunt van de ideologische evolutie van de mensheid en de finale vorm van menselijk bestuur. Uitspraken als “democratie in crisis” maken echter dat over dit concept het laatste woord nog niet gezegd is. Concreet formuleerde de inleider twee dilemma’s waar democratische entiteiten mee te maken krijgen:

  • Is er ruimte voor hervorming binnen ons politiek systeem of biedt enkel revolutionaire, buitenparlementaire actie de oplossing voor de ecologische, polieke, economische en sociale crisis?
  • Wie zijn de actoren van sociale verandering?

[…]

Utopie: gevaarlijk of constructief?

1 nov

Discussiegroep Spartacus nodigt u uit om nog een maal met ons aan tafel te gaan zitten. Wij hopen een verhelderende discussie te hebben op de 8ste november in Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen vanaf 19.30 tot uiterlijk 22.30.

Het onderwerp van de volgende discussie is ‘Utopie: gevaarlijk of constructief?’. Voor onze eerdere discussies en de verslagen daarvan verwijzen wij graag naar onze blog: http://discussiegroepspartacus.wordpress.com/. Ook voor de eerste informatie over het komende onderwerp verwijzen wij u graag naar dit adres. Een eerste inleiding:

De economische crisis maakt dat mensen meer dan ooit dromen van alternatieven voor het neoliberale kapitalisme. Sommigen wijzen op de waarde van theorieën uit het verleden, anderen hopen op een oplossing door radicale emancipatie van de massa’s. De filosoof Zizek stelt dat kapitalisme niet langer gelinkt is met democratie en dat “het veld open is”. Maar waar willen we heen na de collectieve verontwaardiging? Peter Sloterdijk schrijft dat we ons leven daadwerkelijk moeten veranderen, nieuwe levensvormen ontwikkelen, deelnemen aan ecologische en economische zelfhulpprogramma’s. Maar hoe kan de modale mens in relatieve luxe voor verandering gemotiveerd worden? De utopie en bij uitbreiding utopisch denken lijkt een mogelijke oplossing. De utopie is een beeld of het ontwerp van een ideale toekomstige samenleving. De term is ontleend aan het boek van Thomas More, Utopia (1516). Plato’s Politeia (De staat) is het eerste voorbeeld van een utopisch geschrift. Volgens Ernst Bloch is de belangrijkste functie van de utopie dat zij ons in staat stelt te bekritiseren wat er reeds is. Zodra samenlevingen dit vermogen verliezen en de utopie als een gevaarlijke illusie uitbannen, belanden zij op een even gevaarlijk als dood spoor. Hoewel veel mensen vandaag nog utopisch durven denken, lijkt het concept sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in diskrediet geraakt.

Biedt de utopie en het utopisch denken mogelijkheden voor de toekomst? Zijn er gevaren en beperkingen? Of is het een vorm van romantisch escapisme? Dit alles zal besproken worden tijdens onze discussie. U komt ons toch ook versterken?

Tot dan,
Discussiegroep Spartacus.