Archive | januari, 2014

Aankondiging discussie ‘Verkiezingen: motor van de geschiedenis of bron van illusies?’

19 jan

Wat? Discussie over ‘Verkiezingen: motor van de geschiedenis of bron van illusies?’

Wie?
Iedereen die interesse heeft in het thema
(zie ook de beginselen van discussiegroep Spartacus)

Waar?
Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer?
Dinsdag 11 februari om 19.30u tot plus minus 22.15u

De uitspraken van komiek en acteur Russel Brand over de zin en onzin van verkiezingen, en zijn persoonlijke confessie dat hij niet meer stemt, hebben nogal wat reacties teweeggebracht vanuit parlementaire politiek en het burgerlijke medialandschap.

Is zijn analyse correct? Is het niet zo dat verkiezingen vooral een theater zijn dat we in stand houden, maar waar de staatslieden en de bourgoisie achter de coulissen staan te gniffelen? Of zijn verkiezingen, zoals Chantal Mouffe beweert, een van de vele methoden voor een noodzakelijke ‘lange mars door de instituten’ die we niet mogen afwijzen? Op 25 mei 2014 zijn het in België federale verkiezingen, voor sommigen ook wel de ‘titanenslag’ tussen N-VA en alle andere parlementiare partijen.  Moeten we niet strategisch kiezen om de conservatieven uit het parlement te houden?

Allemaal vragen waar we mee zitten, maar waarvan we individueel altijd onzeker zijn over de juistheid van onze antwoorden en inzichten. Individuen mogen zich uitgenodigd weten voor een verhelderende discussie over dit onderwerp, waartoe we u allen nogmaals hartelijk uitnodigen.

Inleiding ‘Verkiezingen: motor van de geschiedenis of bron van illusies?’

18 jan

Noot: Mijn tekst is nooit afgeraakt, ik ben nooit tevreden geworden over wat er op papier staat. Maar er komt een moment dat je maar gewoon moet beslissen om te publiceren wat er nu eenmaal op papier staat. Ik hoop dat deze ‘gedachten’ tot een mooie discussie kunnen leiden, en ik denk dat we allemaal voldoende ideeën hebben waarom we wel of niet zouden moeten stemmen.

Noot 2: Ik zal de tekst op de discussie zelf wat inkorten voor presentatie, of allicht de belangrijkste punten aanstippen.

Het lijkt misschien wat goedkoop om te beginnen met de kritieken die men vaak hoort als men er voor kiest om niet te stemmen en daar op een of andere manier voor uitkomt. Toch is dit misschien de beste manier van beginnen met ontrafelen van de gordiaanse knoop die deze discussie is. De hoeveelheid illusies, verwarringen en misplaatste hoop die men vindt in dergelijke debatten is groot, en om te proberen direct door te dringen tot de kern van het probleem levert meestal alleen maar meer verwarring op.

Daarom dat we beginnen met een aanval op de meest-gehoorde kritieken die men hoort wanneer de opmerking valt dat men niet stemt. Daarbij zullen we nog even op de vlakte blijven over de vraag waarom we dit niet zouden willen doen. Uiteindelijk zullen we doorheen die vragen wel tot een bepaald antwoord op die vraag komen.

[…]

Cuba, staatskapitalisme: verslag

16 jan

Aanwezig: S. (1 en 2 [Frans]), L., R., V. (na de pauze)

Inleiding lezen

Discussie

S. 1: goede inleidende tekst, permacultuur is wel sterk in Cuba, zie ook mythe vd groene economie (bijv veel spaarlampen), dat is positief maar mensenrechtenschendingen blijven problematisch

L. goede inleiding maar dit thema kozen we om Cuba als laatste bastion van reëel bestaande socialisme te analyseren, in hoeverre is Cuba een staat die zich onttrekt aan de kapitalistische besparingswoede, een alternatief? Moeten we Cuba begrijpen als ‘kapitalisme in verval’ (Lenin die al aangaf dat kapitalisme geen toekomst maar slechts crisis, oorlog en vernietiging biedt) met ook Zuid-Korea als voorbeeld (achterlijk land dat het hoofd boven water probeert te houden.) Een groep die zich op S-U richtte heeft Cuba gered van verval dat veel andere derde wereldlanden trof?

[…]

Cuba, staatskapitalisme: inleiding

16 jan

Sinds Cuba in handen is van de broers Castro, en dat is al sinds het einde van de jaren 50 zo, voert de Midden-Amerikaanse staat een koers die anders is dan de Noord-Amerikaanse staten. De VS en Cuba lagen en liggen daar meermaals over overhoop met elkaar. Dat Cuba bijvoorbeeld op het einde van de jaren 60 een stevige bondgenoot van de Sovjetunie werd, was de VS een grote doorn in het oog.

De eigenzinnige Cubaanse koers op staatkundig en economisch vlak leidde ook tot een economische handelsboycot die de bestuurders van het eiland heel wat kopzorgen gaf, en er mee toe leidde dat Cuba zijn economie meer ging openstellen voor toeristische handelspraktijken en vermarkting.

[…]

Cuba, staatskapitalisme?

15 jan

Wat?
Discussie over ‘Cuba, staatskapitalisme?’

Wie?
Iedereen die interesse heeft in het thema
(zie ook de beginselen van discussiegroep Spartacus)

Waar?
Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer?
Dinsdag 14 januari om 19.30u tot 22.15u

Staatskapitalisme is een economisch stelsel waarin de staatsbureaucratie de heersende kapitaalhouder is. Voor bedrijven in staatseigendom onder een kapitalistisch bestel wordt soms ook de term “staatskapitalisme” gebruikt.

Een andere definitie van staatskapitalisme is het bestaan van een zodanig nauwe relatie tussen overheid en privékapitaal dat de particuliere kapitalisten produceren voor een gegarandeerde markt.

Wat is staatskapitalistisch juist en in hoeverre is Cuba het? Wanneer is staatskapitalisme volledig?

Verslag discussie kapitalisme

4 jan

Een deelnemer wou de discussie scherpstellen door de vraag te stellen: zijn er nog delen van de wereld die niet kapitalistisch zijn? Er werd ook de vraag gesteld of de VS meer kapitalistisch is dan Europa, volgens de vraagsteller zijn ze miniem.

Iemand merkte op dat kapitalisme voor hem het koloniseren is van alles wat ons mens maakt, maar dat er toch nog menselijke verhoudingen overblijven daarbuiten (bv. aangeboren voordeel altruïsme – Kropotkin?).

[…]

Inleiding kapitalisme

4 jan

1. Definitie

Kapitalisme is een maatschappelijk systeem waaraan een bepaalde economische orde, namelijk de vrijemarkteconomie, ten grondslag ligt. Gezien het type economische orde in hoge mate bepalend is voor de wijze waarop andere, niet-economische zaken in een samenleving zijn georganiseerd, moet een definitie van het kapitalisme de samenhang tussen het economisch handelen en de overige maatschappelijke gedragingen omvatten.
Het kapitalisme kan met behulp van vier kenmerken, die gezamenlijk de essentie van het systeem weergeven, ideaaltypisch worden geduid.

[…]