Archive | inleiding RSS feed for this section

Inleiding: De toekomst van discussiegroep Spartacus?

5 jun

Op de 24ste van augustus 2009 werd de eerste discussie van Spartacus gehouden, zo vertelt mij de website. Om onduidelijke redenen was ik daar zelf niet aanwezig, maar het moet een hele voorbereiding gevergd hebben. Om discussianten aanwezig te hebben die nog geen uitgesproken politiek traject hadden gekozen, maar ook verschillende leden en sympathisanten van de PVDA+, Groen, Rood! en de IKS te mogen ontvangen, moet een aardige discussie hebben opgeleverd. Zeker als ze met elkaar moeten overleggen wat ‘links’ nu werkelijk betekent. Feitelijk vinden we in die eerste discussie al het uiteindelijke doel dat Spartacus zou blijven volgen in haar werking: een poging tot het ontwikkelen van een standpunt dat niet noodzakelijk overeenkomt met dat van de eigen partij of wat voor ‘natuurlijk’ wordt aangezien in de rest van de maatschappij. Nee, het doel was veeleer een standpunt te ontwikkelen dat een inzicht zou verschaffen.

[…]

Aankondiging en Inleiding discussie “Politieke macht/Overheid/Verzet”

1 apr

Wat?
Discussie over ‘Politieke macht/Overheid/Verzet’

Wie?
Iedereen die interesse heeft in het thema
(zie ook de beginselen van discussiegroep Spartacus)

Waar?
Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer?
Dinsdag 8 april om 19.30u tot 22.15u

De tekst toegestuurd door de inleider hieronder

Inleiding Discussiegroep Spartacus op Dinsdag 8 april2014

“Macht-Overheid-Verzet”.

Vandaag gaat het over de vraag hoe macht (in het bijzonder politieke), gestalte krijgt in de overheid(staat) en haar doel, gedragskontrole over haar bevolking, bestreden kan worden door vormen van verzet.
[…]

Inleiding ‘Water, het blauwe goud? Over vloeibare tekorten.’

7 mrt

De strategische waarde van het blauwe goud

  1. Wat is dat, het ‘blauwe goud’?

De term het ‘zwarte goud’ zal de meesten van ons niet vreemd in de oren klinken en wellicht zijn de meesten er ook mee bekend dat hiermee aardolie bedoeld wordt. Sinds de eerste grote ontginningen van aardolie in de Verenigde Staten van Amerika maakte de wereld kennis met het toenemende belang van deze energiebron en heden wordt meer dan veertig procent van de totale energiebehoefte van onze groene planeet gedekt door het gebruik van aardolie. Vooral in de tweede helft van de voorbije eeuw heeft het bezit van en vooral de mogelijkheden tot het verdelen van aardolie voor meerdere conflicten gezorgd, al dan niet beslecht met militaire of economische middelen. En daarbij hebben we het nog niet over de impact van de winning, de distributie en vooral de consumptie van aardolie. Tot dusver deze kleine beschouwing over de waarde en het belang van het ‘zwarte goud’.

Een term die de laatste jaren meer ingang heeft gevonden, is het ‘blauwe goud’ en daarmee wordt een vloeistof aangeduid die we als vanzelfsprekend beschouwen, vermits het reeds sinds het ontstaan van alle leven gratis en voor niets uit de hemel komt vallen: water. ‘Water is de bron van alle leven’ is een populaire uitspraak, van tijd tot tijd ook wel eens gebruikt voor commerciële doeleinden, maar dit gezegde is zeker niet uit de lucht gegrepen. Het aardoppervlak is voor zeventig procent bedekt met water, maar slechts 0.25 procent daarvan is geschikt voor drinkwater. Met een exploderende wereldbevolking zal de vraag naar drinkbaar water slechts toenemen en met het zich op deze steeds prangender problematiek worden we er haast genadeloos mee geconfronteerd dat de voorziening van drinkbaar water geen ‘natuurlijke’ vanzelfsprekendheid meer is, maar een waardevolle grondstof die steeds moeilijker verkrijgbaar zal zijn voor steeds meer mensen. Daarbij moet er aan toegevoegd worden dat het niet slechts over ‘drinkwater’ gaat, maar over ‘drinkbaar water’, dus water dat voldoende gezuiverd is dat het door elk mens gedronken kan worden zonder de gezondheid in gevaar te brengen. De ongeziene toename van de wereldbevolking zorgt uiteraard voor een stijgende vraag naar zuiver drinkwater en dramatisch genoeg neemt de populatie het meeste toe in gebieden waar de watervoorziening net het moeilijkste verloopt. […]

Inleiding ‘Verkiezingen: motor van de geschiedenis of bron van illusies?’

18 jan

Noot: Mijn tekst is nooit afgeraakt, ik ben nooit tevreden geworden over wat er op papier staat. Maar er komt een moment dat je maar gewoon moet beslissen om te publiceren wat er nu eenmaal op papier staat. Ik hoop dat deze ‘gedachten’ tot een mooie discussie kunnen leiden, en ik denk dat we allemaal voldoende ideeën hebben waarom we wel of niet zouden moeten stemmen.

Noot 2: Ik zal de tekst op de discussie zelf wat inkorten voor presentatie, of allicht de belangrijkste punten aanstippen.

Het lijkt misschien wat goedkoop om te beginnen met de kritieken die men vaak hoort als men er voor kiest om niet te stemmen en daar op een of andere manier voor uitkomt. Toch is dit misschien de beste manier van beginnen met ontrafelen van de gordiaanse knoop die deze discussie is. De hoeveelheid illusies, verwarringen en misplaatste hoop die men vindt in dergelijke debatten is groot, en om te proberen direct door te dringen tot de kern van het probleem levert meestal alleen maar meer verwarring op.

Daarom dat we beginnen met een aanval op de meest-gehoorde kritieken die men hoort wanneer de opmerking valt dat men niet stemt. Daarbij zullen we nog even op de vlakte blijven over de vraag waarom we dit niet zouden willen doen. Uiteindelijk zullen we doorheen die vragen wel tot een bepaald antwoord op die vraag komen.

[…]

Cuba, staatskapitalisme: inleiding

16 jan

Sinds Cuba in handen is van de broers Castro, en dat is al sinds het einde van de jaren 50 zo, voert de Midden-Amerikaanse staat een koers die anders is dan de Noord-Amerikaanse staten. De VS en Cuba lagen en liggen daar meermaals over overhoop met elkaar. Dat Cuba bijvoorbeeld op het einde van de jaren 60 een stevige bondgenoot van de Sovjetunie werd, was de VS een grote doorn in het oog.

De eigenzinnige Cubaanse koers op staatkundig en economisch vlak leidde ook tot een economische handelsboycot die de bestuurders van het eiland heel wat kopzorgen gaf, en er mee toe leidde dat Cuba zijn economie meer ging openstellen voor toeristische handelspraktijken en vermarkting.

[…]

Inleiding kapitalisme

4 jan

1. Definitie

Kapitalisme is een maatschappelijk systeem waaraan een bepaalde economische orde, namelijk de vrijemarkteconomie, ten grondslag ligt. Gezien het type economische orde in hoge mate bepalend is voor de wijze waarop andere, niet-economische zaken in een samenleving zijn georganiseerd, moet een definitie van het kapitalisme de samenhang tussen het economisch handelen en de overige maatschappelijke gedragingen omvatten.
Het kapitalisme kan met behulp van vier kenmerken, die gezamenlijk de essentie van het systeem weergeven, ideaaltypisch worden geduid.

[…]

Inleiding: De vrouw, geweld en geweldloosheid

13 nov

There is no way to be committed to non-violence in the middle of the most violent society that history has ever created. I am not committed to non-violence in any way.
– Bernardine Dohrn, 1969

De documentaire The Weather Underground uit 2002 vertelt het verhaal van de radicale groepering die in de jaren 70 aanvallen uitvoerde op nationale symbolen en instituten in de Verenigde Staten uit protest tegen de Vietnamoorlog en uit steun voor de onderdrukte zwarte bevolking. De film heeft een blijvende indruk op mij nagelaten en was één van de voornaamste aanleidingen voor mij om het thema van geweld en geweldloosheid naar voren te schuiven in de discussiegroep Spartacus.

[…]

Inleiding: Politieke communes en andere sociale opstanden

9 sep

Het woord communio betekent in het Latijn gemeenschap. Het streven naar meer en een betere ‘communio’ speelde een historische rol in de linkerzijde, en niet alleen bij libertaire communisten en communitaristen.

Het speelde niet alleen een rol bij de libertair communistische troepen van Nestor Makhno in Oekraïne, maar ook in de Commune van Kronstadt. Zowel Makhnovisten als Kronstadt-opstandelingen speelden een belangrijke rol tijdens en na de Russische revolutie van 1917. Toen Russische staatsleiders als Lenin en Trotski zich op agressieve wijze tegen hen keerden braken er echter bloedige gevechten uit.

Onder invloed van denkers als Colin Ward en bewegingen als Food not Bombs is er in links-libertaire kringen veel aandacht gekomen voor het proberen op te bouwen van sociale gemeenschappen (zonder daar ook een echt politiek verlengstuk aan te willen geven). Dit communitarisme doet mensen vertrouwen op de rol van directe actie op wijkniveau, volkskeukens, info-avonden, kraakpanden,…

Van belang voor de communio en de linkerzijde was het historische experiment van de Commune van Parijs in 1871, dat ruimte gaf aan democratische verzuchtingen naar meer sociale gelijkwaardigheid, controle op besluitvorming van onderuit en beter onderwijs, maar in de kiem werd gesmoord door het Franse leger. […]

Inleiding – transitie of revolutie?

8 jul

1. Probleemstelling

Alle progressieven (socialisten, communisten, ecologisten, ecosocialisten…) zijn het erover eens: er loopt veel mis in de wereld en we willen de situatie verbeteren. Niet alleen heeft het kapitalistische systeem tot een diepgaande economische en sociale crisis geleid, er tekent zich ook een verregaande ecologische crisis af. Een aantal progressieven stelt onomwonden dat de oorzaken van deze crisissen in het kapitalisme gezocht moeten worden. Andere progressieven proberen de spreekwoordelijke kerk in het midden te houden: het kapitalisme is leefbaar wanneer er vanuit de politiek sociale correcties en maatregelen in functie van duurzaamheid worden doorgevoerd.
Hoe dan ook: alle progressieven willen de wereld verbeteren door wijzigingen in de samenleving en het systeem te brengen. Dit in tegenstelling tot conservatieven, die zich door Zukunftvergessenheit (vrij vertaalt: het vergeten of negeren van de toekomst) in toenemende mate ongeloofwaardig maken. De grote vraag die zich opdringt binnen het progressieve kamp is of vooruitgang het best door transitie of revolutie wordt bereikt. […]

Inleiding: Arbeid en arbeidsethiek

14 jun

Tegenwoordig moet iedereen geactiveerd worden blijkbaar, met dank aan het principe van de actieve welvaartstaat en in grote mate ook de ideologie van voormalig SP.A coryfee Frank Vandenbroucke, die lang minister van werk was.

Of men nu aan de lopende band staat of werkloos is, of men student is als de zomer begint of niet, of men kunstenaar is die vooral ontspanning wilt brengen of niet. Alleen veel activisten worden in hun hoedanigheid van activist niet geactiveerd, als ze te actief worden riskeren ze boetes. Samen bekijken we de huidige en vroegere ontwikkelingen rond arbeidsethiek, we zoeken uit hoe arbeid vervreemd kan zijn en hoe een arbeidsethos daar eventueel toe kan bijdragen.

Er zijn veel boeken over het onderwerp arbeid geschreven, hieronder vind je een uitleg over een aantal van die boeken. […]