Archive | verslagen RSS feed for this section

Verslag discussie ‘Water, het blauwe goud? Over vloeibare tekorten.’

5 mrt

In grote lijnen werden deze zaken werd besproken:

–          Verhouding tussen het proces van vermarkting en monopolisatie enerzijds en individuele verantwoordelijkheid anderzijds.

–          Rol en aanwending van technologische mogelijkheden.

–          Rol regeringen en ideologie. EU een kapitalistisch project?

–          Belang van markten en grondstoffen. Evoluties in België m.b.t. nutsvoorzieningen.

–          Alternatief voor staatsapparaat: bewustwording, herpolitisering, commons…

–          Toenemende politieke invloed van steden (cf. Benjamin Barber).

–          Universele wet recht op water: campagne, belangen multinationals om te privatiseren.

–          Indien mogelijk: referenties door middel van voetnoten of bibliografie opnemen in inleidingen!

Cuba, staatskapitalisme: verslag

16 jan

Aanwezig: S. (1 en 2 [Frans]), L., R., V. (na de pauze)

Inleiding lezen

Discussie

S. 1: goede inleidende tekst, permacultuur is wel sterk in Cuba, zie ook mythe vd groene economie (bijv veel spaarlampen), dat is positief maar mensenrechtenschendingen blijven problematisch

L. goede inleiding maar dit thema kozen we om Cuba als laatste bastion van reëel bestaande socialisme te analyseren, in hoeverre is Cuba een staat die zich onttrekt aan de kapitalistische besparingswoede, een alternatief? Moeten we Cuba begrijpen als ‘kapitalisme in verval’ (Lenin die al aangaf dat kapitalisme geen toekomst maar slechts crisis, oorlog en vernietiging biedt) met ook Zuid-Korea als voorbeeld (achterlijk land dat het hoofd boven water probeert te houden.) Een groep die zich op S-U richtte heeft Cuba gered van verval dat veel andere derde wereldlanden trof?

[…]

Verslag discussie kapitalisme

4 jan

Een deelnemer wou de discussie scherpstellen door de vraag te stellen: zijn er nog delen van de wereld die niet kapitalistisch zijn? Er werd ook de vraag gesteld of de VS meer kapitalistisch is dan Europa, volgens de vraagsteller zijn ze miniem.

Iemand merkte op dat kapitalisme voor hem het koloniseren is van alles wat ons mens maakt, maar dat er toch nog menselijke verhoudingen overblijven daarbuiten (bv. aangeboren voordeel altruïsme – Kropotkin?).

[…]

Samenvatting: De vrouw, geweld en geweldloosheid

10 nov

Discussie-avond

Aanwezig: Steven, Sven, Elias, Erna, Duran, Rafa, Vicky.

De vrouw, geweld en geweldloosheid,

Inleiding door Sven G. aan de hand van zijn drie punten werd de discussie geleid,

[…]

Verslag – Politieke communes en andere sociale opstanden

8 nov

10 september 2013, Antwerpen

Voor deze discussieavond bestond de uitdaging erin te vertrekken vanuit een concrete historische gebeurtenis (de Commune van Parijs) en de vergelijking te maken met de actuele opstanden in Egypte. De inleiding van R. bood een schets van deze twee tijdsgewrichten. We vroegen ons af of de massa’s, die in beide gevallen op de been waren gebracht, vergelijkbaar waren en of we in beide situaties konden spreken van een dictatuur van het proletariaat.

Die gedachte-oefening bleek verre van eenvoudig. Snel weer duidelijk gemaakt door B. dat geen van deze twee cases geïdealiseerd hoefde te worden, dat ze van de andere kant ook niet onderschat hoefden te worden en dat ze vooral niet als geïsoleerd hoorden beschouwd te worden. In de discussie werd gepoogd een context te beschrijven en te achterhalen voor zowel de Commune als de opstand in Egypte; het aandeel van religie, het geopolitieke, despotische regimes, armoede en ellende. De objectieve voorwaarden voor een opstand werden onderscheiden van de subjectieve voorwaarden (morele kwesties, verontwaardiging).

[…]

Verslag – arbeid

8 jul

Discussie van dinsdag 18/06/2013, Antwerpen

1. De inleiding werd in het algemeen voldoende bevonden om een interessante discussie op gang te brengen. Het was niet de bedoeling een coherent geheel van standpunten over arbeid te brengen, maar enkele referenties te geven. Zij geven een idee van welke ideeën er zoal leven over het thema. Ze dienden als startpunt voor de discussie. […]

Verandering: Revolutie en/of Transitie

4 jul

Wat? Discussie over verandering: Revolutie en Transitie

Wanneer? DINSDAG 09 juli 2013, vanaf 19u30

Waar? Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer je vandaag de dag kijkt naar de manier waarop de mens zich verhoudt tot zijn soortgenoten, de andere soorten en de planeet, is het duidelijk dat er een onevenwicht bestaat dat zich uit op allerlei vlakken: toegang tot hulpbronnen, informatie, voedsel, comfort, verschillen in impact, zelfbeschikking en levenskwaliteit.

Oorzaken van de sociale en ecologische crisissen worden vaak gezocht in het kapitalisme, maatschappelijk stelsel waarbij de productiemiddelen eigendom zijn van particulieren of vennootschappen die betaalde werknemers in dienst hebben en in ongelimiteerde concurrentie. Anderen proberen de spreekwoordelijke kerk in het midden te houden: het kapitalisme is leefbaar wanneer er vanuit de politiek sociale correcties en maatregelen in functie van duurzaamheid worden doorgevoerd.
Je zou kunnen zeggen: sommigen zijn radicaler, maar je kan ook de begrippen revolutie en transitie gebruiken om dit verschil aan te geven. Deze worden naast elkaar geplaatst in het boek “De mythe van de groene economie”, waarover in een vorige discussie gesproken werd. Vanuit dit oogpunt gaat het niet over hoe “radicaal” een verandering is, maar hoe ze tot stand kan gebracht worden. Door een overgang-transitie of een omwenteling-revolutie. Zijn dit begrippen die toereikend zijn om verschillen in acties te definiëren, zijn ze te verzoenen of niet?

Hier dus het onderwerp van onze volgende discussie…

Arbeid en arbeidsethiek

14 jun

Wat? Discussie over het arbeid en arbeidsethiek

Wanneer? DINSDAG 18 juni 2013, vanaf 19u30

Waar? Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Tegenwoordig moet iedereen geactiveerd worden blijkbaar, met dank aan het principe van de actieve welvaartstaat en in grote mate ook de ideologie van voormalig SP.A coryfee Frank Vandenbroucke, die lang minister van werk was.

Of men nu aan de lopende band staat of werkloos is, of men student is als de zomer begint of niet, of men kunstenaar is die vooral ontspanning wilt brengen of niet. Alleen veel activisten worden in hun hoedanigheid van activist niet geactiveerd, als ze te actief worden riskeren ze boetes. Samen bekijken we de huidige en vroegere ontwikkelingen rond arbeidsethiek, we zoeken uit hoe arbeid vervreemd kan zijn en hoe een arbeidsethos daar eventueel toe kan bijdragen.

Er zijn veel boeken over het onderwerp arbeid geschreven, in de inleiding bespreken we een aantal van die boeken.

Verslag – Techniek en samenleving

23 apr

Discussie van dinsdag 16 april 2013, Antwerpen

De inleiding werd in het algemeen goed bevonden. Het gaf een degelijke definitie van techniek en welke rol het in het algemeen speelt in de maatschappij. Kritieken op de inleiding waren dat het de techniek nog meer historisch had kunnen kaderen, dat het te veel dé mens als abstracte categorie nam en niet genoeg vertrok van een feministische of klasse-analyse, maar ook dat het te weinig de moderne rol van techniek benadrukt. Een meer specifieke definitie werd voorgesteld: de techniek is een ‘verlengstuk’ van de menselijke arbeid. De techniek is dan ook in elke maatschappij steeds alomtegenwoordig en erg bepalend geweest voor de vorm van die maatschappij. De uitvinding van pijlen en bogen, van ploeg en pottenbakkerij… heeft sterke veranderingen teweeggebracht, net als de stoommachine en de gloeilamp, de aspirine en de computer… […]

Verslag van de discussie over Vlaams nationalisme

9 apr

Verschillende vragen kwamen aan bod :

Wat met nationalisme als “progressieve” kracht?

Vlaamsnationalisme vandaag, wat is dat juist? In hoeverre zijn er parallellen met nationalisme in Ierland, Baskenland, Schotland,…?

Is nationalisme revolutionair, reactionair,…?

Wat zou de N-VA zijn zonder Bart De Wever? Waarom is hij de populaire Vlaamse en Antwerpse leider en kon Patrick Janssens die rol niet vervullen?

Is het sukses van de N-VA vooral electoraal van aard of is er meer aan de hand?

Kunnen we vergelijken met de situatie in de jaren dertig? […]