Archive | verslagen RSS feed for this section

Verslag discussie cultuur

2 mrt

De discussie van deze avond ging onder meer over de vragen: wat is cultuur? Bestaat er zoiets als geïnternaliseerde en veruitwendigde cultuur? Het belang van verandering in cultuur ten opzicht van verstarring en statische cultuur. Wat is het verband tussen cultuur en techniek? Hoe kan cultuur (en meer bepaald kunst) de wereld beïnvloeden? Zorgt stijging van materiële welstand voor een stijging van complexiteit in cultuur? Waarom worden bepaalde dingen “volkse” cultuur genoemd? Wat word bedoeld met “Vlaamse cultuur”? Is het mogelijk om (een) cultuur te overstijgen om de wereld te veranderen (cf. allegorie Plato)? We kwamen niet tot een sluitende definitie van cultuur. Onder meer het concept ‘beschavingsformuleringen’ van Peter Sloterdijk en de schijnbare tegenstelling met het concept ‘natuur’ kwamen ter sprake. Alsook het onderscheid dat in de sociale ecologie wordt gemaakt tussen eerste-tweede-derde natuur. Het inzicht van Walter Benjamin aangaande reproduceerbaarheid van kunstwerken werd genoemd. We kwamen tot de vaststelling dat het begrip cultuur in ons taalgebruik ook politiek gebruikt wordt (bv. “cultuur van de hebzucht, culturo’s”). We bespraken het belang van overdracht door middel van opvoeding. Cultuur is essentieel in het mens-worden (cf. “wolfskinderen” in dit verband). Een belangrijk deel van de discussie ging over het bestaan van ideologie in cultuur. Politieke stellingen worden ideologische handelingen (bv. indeling wij-zij). De concepten ‘tegencultuur’ en ‘multiculturalisme’ werden besproken. De opmerking werd gemaakt dat het belang van technologie in deze discussie onderbelicht bleef.

Verslag “Ontslaggolf” 04/12/2012

3 jan

Discussie sluiting Ford Genk en Ontslaggolf

1.Is de sluiting van Ford in Genk een signaal van het instorten van “de” autoindustrie
of kan dit ook een teken zijn van een transitie naar een duurzame economie?
Opgemerkt wordt ook dat het woord “groen” begint te vervallen om plaats te maken voor
“duurzaam”.
Kan een duurzame industrie de klassieke industrie evenaren?
Er zijn veel factoren die meespelen en waar niet altijd zicht op is,
zoals loonkost, concurrentie…

Het ideaalbeeld van een “industrie” is lokaal zelfvoorziend en duurzaam. […]

Verslag “Waarom is links verdeeld/Wat heeft links in common” 06/11/2012

16 nov

Historische verschillen binnen links worden duidelijk geschetst in bijvoorbeeld het boek van Emma Goldmann, hoe werd er gekeken naar vrouwenemancipatie, homosexualiteit,..; binnen het communisme van de Russische revolutie en de Spaanse burgeroorlog.Dit toont aan dat er grote verschillen kunnen zijn binnen links, met betrekking tot andere sociale onderwerpen dan enkel de klasseverhoudingen. […]

Verslag van Media en klassebewustzijn

7 okt

Er werden opnieuw een heleboel discussiepunten aangebracht…

Media zorgen voor informatie en desinformatie, cultuur en ontspanning. Men heeft mediabedrijven en ook conglomeraten. Door nieuwe technologie zijn er allerlei sociale en alternatieve media ontstaan, we praatten over de verschillen tiussen die 2 soorten media, ideologie (het denken van Althusser) en hegemonie (het denken van Gramci). […]

Nabespreking bij de film Groenten uit Balen

27 sep

GROENTEN UIT BALEN
Zondag 7 oktober 2012 – 16u30 – Filmhuis Klappei, Klappeistraat 2
2060  Antwerpen

1971 – In het arbeidersgezin van Jan en Clara Debruycker gaat het leven zijn gewone gang, tot een wilde staking uitbreekt in de fabriek waar Jan werkt. Jan moet noodgedwongen aan de staking deelnemen en het gezin komt in financiële moeilijkheden. Gelukkig zijn er nog het pensioen van de inwonende, op alles en iedereen kankerende Opa en het loon van dochter Germaine die in de GB van Mol werkt. Maar dan raakt Germaine in verwachting van Luc, een universiteitsstudent die de stakingsbeweging is komen steunen. Wanneer na negen weken de staking eindelijk afloopt, zal het leven van de Debruyckers nooit meer hetzelfde zijn..

Regie: Frank Van Mechelen

Met: Stany Crets, Evelien Bosmans en Koen De Bouw

België / 2011 / 110 min / Verdeler: KFD

Verslag – Lokale verkiezingen

17 sep

discussie van dinsdag 10 juli 2012, Antwerpen

Hier volgt het verslag van de discussie van dinsdag 10 juli 2012 over lokale verkiezingen. Onvermijdelijk handelde de discussie over de democratie. Het was de tweede keer dat er over democratie werd gediscussieerd in de discussiegroep (de eerste keer was in oktober 2011: inleiding + verslag). Met opzet is het verslag geen korte schets van de discussie, maar een meer uitgebreide uiteenzetting van de argumenten. Dit lijkt me belangrijk voor toekomstige discussies, opdat we kunnen ingaan op de punten waar verschillen heersen.

[…]

Verslag – de Occupy-beweging

18 jun

Kunnen we de Occupy-beweging vergelijken met voorgaande proteststromingen? Hoe verhoudt deze stroom van opstanden zich tot de geschiedenis van politieke bewegingen? Wat te denken van haar slogans en actiemiddelen? Met deze en een resem andere vragen doken we op een goede dinsdag nogmaals de discussiekamer in. De koppen bij elkaar steken om eens grondig na te denken over Occupy en aanverwanten – een collectieve analyse, als het ware. […]

Verslag – Milieubeweging en arbeidersklasse

22 mei

Discussie van 8 mei 2012, Antwerpen

“Leve het bruidspaar” preikte op de muren van het vergaderlokaal voor discussiegroep Spartacus. Ook het thema van de bijeenkomst had iets weg van een huwelijksaanzoek – ‘Milieubeweging en arbeidersklasse’. Is het denkbaar dat de milieubeweging en een bewust gemaakte arbeidersklasse samen ten strijde kunnen trekken tegen een hoe langer hoe meer uit de hand lopende verontreiniging van onze aarde? […]

Verslag – Vakbond

11 apr

discussie van 10 april 2012, Antwerpen

Tegenstelling proletariaat – kapitalistische klasse nog relevant?; vakbonden verwaarlozen sociologische middenklasse; moeten de 99% mobiliseren.

Ja: in de zin dat er weinig bewustzijn is van die tegenstelling (bv. bij studenten, in België redelijk beschermt) en fatalistische houding; industrieel proletariaat verschoven; Marx’s overschatting van de kracht van het proletariaat; meer richten op andere groepen zoals Occupy, studenten, enz.

Nee: tegenstelling verscherpt, waardoor middenklasse uiteenvalt; ambtenaren, enz. zijn gesyndicaliseerd; en omgekeerd, bonden hebben te weinig oog voor arbeidersklasse; zelfstandigen hebben geen effectief stakingswapen.

Sociaal pact na WW2, overlegcomités, 3 vast erkende vakbonden: werkt remmend. In Frankrijk en Spanje zijn er kleinere, meer radicale vakbonden. Sterke Christelijke vakbond specifiek Belgisch.

Rol bij verspreiden klassenbewustzijn beperkt door gebrek aan middelen, vorming delegees zwak, verschillen door opleidingsgraad, motivatie is dan het direct onrechtvaardigheidsgevoel; publieke opinie en verdeeldheid heeft zijn effect intern; denken regionaal of per sector.

De echte reden is dat de beste leerschool en effectiefste methode de strijd is en dit sinds WO1 toen de vakbonden zich verenigden met de staat, niet meer hun rol is en overgenomen wordt door spontane bewegingen van de straat (ook in China met wilde stakingen).

Waar is dan het geschilpunt bij het nemen van een houding t.o.v. de vakbond?

Verdere discussie nodig (zelfs binnen linkse stroming bv. artikel van Abraham Soep in De Tribune van 20/10/1921 pleitte voor het gaan van Belgische communisten in de vakbond “ondanks alles”).

IM

Verslag – Imperialisme

14 mrt

discussie van 13 maart 2012, Antwerpen

Actuele topics; Libië, Syrië

Is imperialisme een onlosmakelijk aspect van het kapitalisme of eerder een gevolg van machtige belangengroepen? Recent vb.: EU landbouw subsidies (machtige boerenbond?), Irak invasie (militair complex, olie-industrie?) VSA kan niet anders dan huidig beleid voeren, constant doorheen verschillende administraties; vroeger in andere omstandigheden neiging tot isolationisme, dan werd Duitsland vereenzelvigd met imperialisme, daarvoor Frankrijk, enz.

Is er met WO I een kwalitatieve verandering in het imperialisme (2 fasen) of kan men enkel dan pas spreken van imperialisme (als hoogste stadium)? Systeem heeft zich sinds WO I volledig ontwikkeld (openbreken markten, Brits 19de eeuws imperialisme, minder irrationeel), dus in deze fase blijft er enkel de herverdeling van de koek zodat de nadruk ligt bij het militaire/geo-strategische .Niet simpelweg om olie; militaire uitgaven zijn financieel nadelig (vb. na-oorlogse boom in Duitsland en Japan geen last van kosten voor een leger); echter nodig ook voor zelfverdediging en intern gebruik (ook binnenin de VSA is het autoritarisme toegenomen). Toch nog economische zijde (verstrekken van leningen voor heropbouw na bombardement).

Realisme vs. liberalisme in internationale politiek. Democratie verspreiden bekomt vrede; neen, zegt het realisme, dat komt omdat die landen deel uit maken van een zelfde blok (net zoals fascistische landen onderling); tegenvoorbeeld van Oostenrijkse inlijving door Duitsland, of in stalinistisch geval, de oorlog tussen Vietnam en Cambodia.

Positie t.o.v. actuele kwesties. Onpartijdigheid in conflicten; goed, maar is leeg/idealistisch want, de huidige situatie is niet zoals WO I met massale mobilisatie en evenredige tegenstanders, bovendien als een revolutie aanvankelijk in één land was zoals Rusland dan wel verdedigen. Inderdaad niet vergelijkbaar met vandaag, want toen was er een machtige arbeidersbeweging in de rest van Europa. Systeem/paradigma verandering, maar wat soort systeem en concreet hoe?

IM