Verslag discussie cultuur

2 mrt

De discussie van deze avond ging onder meer over de vragen: wat is cultuur? Bestaat er zoiets als geïnternaliseerde en veruitwendigde cultuur? Het belang van verandering in cultuur ten opzicht van verstarring en statische cultuur. Wat is het verband tussen cultuur en techniek? Hoe kan cultuur (en meer bepaald kunst) de wereld beïnvloeden? Zorgt stijging van materiële welstand voor een stijging van complexiteit in cultuur? Waarom worden bepaalde dingen “volkse” cultuur genoemd? Wat word bedoeld met “Vlaamse cultuur”? Is het mogelijk om (een) cultuur te overstijgen om de wereld te veranderen (cf. allegorie Plato)? We kwamen niet tot een sluitende definitie van cultuur. Onder meer het concept ‘beschavingsformuleringen’ van Peter Sloterdijk en de schijnbare tegenstelling met het concept ‘natuur’ kwamen ter sprake. Alsook het onderscheid dat in de sociale ecologie wordt gemaakt tussen eerste-tweede-derde natuur. Het inzicht van Walter Benjamin aangaande reproduceerbaarheid van kunstwerken werd genoemd. We kwamen tot de vaststelling dat het begrip cultuur in ons taalgebruik ook politiek gebruikt wordt (bv. “cultuur van de hebzucht, culturo’s”). We bespraken het belang van overdracht door middel van opvoeding. Cultuur is essentieel in het mens-worden (cf. “wolfskinderen” in dit verband). Een belangrijk deel van de discussie ging over het bestaan van ideologie in cultuur. Politieke stellingen worden ideologische handelingen (bv. indeling wij-zij). De concepten ‘tegencultuur’ en ‘multiculturalisme’ werden besproken. De opmerking werd gemaakt dat het belang van technologie in deze discussie onderbelicht bleef.

No comments yet

Leave a Reply