Verslag – Milieubeweging en arbeidersklasse

22 mei

Discussie van 8 mei 2012, Antwerpen

“Leve het bruidspaar” preikte op de muren van het vergaderlokaal voor discussiegroep Spartacus. Ook het thema van de bijeenkomst had iets weg van een huwelijksaanzoek – ‘Milieubeweging en arbeidersklasse’. Is het denkbaar dat de milieubeweging en een bewust gemaakte arbeidersklasse samen ten strijde kunnen trekken tegen een hoe langer hoe meer uit de hand lopende verontreiniging van onze aarde?

R. zijn inleiding op de avond gaf voldoende stof tot nadenken. Hij reikte begrippen aan en refereerde naar stromingen die voor vele van ons onbekend in de oren klonken, zoals ‘ecofeminisme’, en ‘diepte-ecologie’. We raakten het er vrijwel allemaal over eens dat het oprukkende ‘eco-kapitalisme’ weinig toekomstperspectieven bood voor onze samenleving, terwijl iedereen leek in te stemmen met de stelling dat de milieuproblematiek toch vooral ook een ‘transklasse-kwestie’ beloofde te worden. Dit laatste besef leidde ons waarschijnlijk af van de hoofdzaak, het initiële vraagstuk, met name de rol hierin van de arbeidersklasse in het bijzonder.

De discussie wrong zich vervolgens in allerlei bochten en bracht een opbod van klaagzangen teweeg waarbij zowel ons eigen persoonlijk aandeel in milieuvervuiling als dat van de ganse mensheid uit de doeken werd gedaan. Overconsumptie kwam ter sprake, een stap terugzetten, groene auto’s die geen groene auto’s zijn, het feit dat milieuvervuilende productie nog steeds goedkoper is, de ongebreidelde groei eigen aan het kapitalistische systeem en de psychologie van “het kan niet anders” waar de mensen tegenwoordig doordrongen van zijn. Dit weinig rooskleurig plaatje gaf aanleiding tot de aloude vraag: “Wat te doen?”

Concreet werd voorgesteld om maatregelen te treffen op vlak van openbaar vervoer en transport. I. pleitte voor meer samenwerking tout court, wat nog steeds als één van onze basisbehoeftes kan worden beschouwd. S. bracht tenslotte het doemscenario van bevolkingsbeperking ter sprake, hetgeen op weinig bijval kon rekenen in de groep. Of zoals V. aangaf: het is maar dankzij het regerende systeem in onze maatschappij dat het scheppen van leven an sich als schadelijk kan worden aanzien.

Al bij al: een erg complex onderwerp waarover zeker een tweede maal kan gediscussieerd worden, mogelijk met meer deskundigheid, referenties naar naslagwerken en/of weblinks én nauwkeurige verwijzingen naar actieve spelers in het veld

 Sven


No comments yet

Leave a Reply