Verslag – Hoe moet het verder met de sociale strijd?

26 jan

discussie van 6 december 2011, Antwerpen

–          Er is stabiliteit bij bepaalde – sommige autoritaire – regimes?

–          Er is eenvormigheid in de internationale politiek: harder werken en besparen. Oorzaken: er zijn nationale verschillen, maar de crisis is mede veroorzaakt door bepaalde beleidskeuzes (neoliberalisme).
In België is er in de heersende klassen consensus over grote dingen. Verderzetting neoliberale kapitalisme.

–          Bij een discussiant geloof in de potentiële werking van de staat. Bv. Brazilië doet het goed. De staat is niet altijd slecht of incompetent, maar zit ingebed in het neoliberale verhaal.

–          Deel van het probleem mateloze productie en consumptie? Systeem van dealers en junkies? Wordt dit systeem doorgeduwd door bepaalde partijen. Zijn de consumenten hebberig en leven ze boven hun stand?

–          De  crisis is niet begonnen door publieke schulden, maar door private schulden (met uitzondering van Griekenland). Vraag: mochten banken en Wall Street wel meermaals gered worden? Is de scheiding der machten uitgehold door lobbyen financiële sector? Ook een bedrijf als General Motors in de VS overgenomen door de staat.

–          Veel liberale onderkennen het belang van de staat niet: regelgeving. Het gevaar hierbij is wel delokalisatie van bedrijven naar lageloonlanden. Maar de arbeiders hebben baat bij ethische interventie door de staat.

–          Zouden mensen meer vertrouwen hebben in een staatsbank (zoals de recente run op staatsbons)? Er zijn daarnaast ook pogingen tot het creëren van volksbanken en coöperatieven. Het voordeel van coöperatieven is relatieve onafhankelijkheid van bedrijven en sociaal beleid. Of moeten we blijven geloven in multinationals voor de werkgelegenheid, investeringen en opbrengsten door belastingen die zij met zich meebrengen? Tussenweg mogelijk?

–          Welvaartmodel na WOII hield geen rekening met ecologie.
Oplossing: ‘Limits to growth’ (c.f. ‘Prosperity Without Growth’ van Tim Jackson)? Vervreemding van natuur tegengaan.

–          Een discussiant pleit voor sociale strijd op internationaal niveau om competitiviteit te neutraliseren. Nieuw economisch systeem dat rekening houdt met menselijke behoeften (tgov. Keynesiaans model) – zonder te vervallen in een totalitaire staat?

–          Waarom zijn coöperatieven in het verleden mislukt? Weggedrukt door het kapitalisme? Competitiviteit onderling? Banken moeten meerwaarden realiseren in het kapitalistisch systeem. Kunnen bepaalde politieke machten coöperatieven benadelen t.o.v. bedrijven? Of kan de staat coöperatieven beschermen tegen druk van kapitalisme?

Heropleving van coöperatieve banken in de VS (zgn. Unions). Succesvolle initiatieven in binnen- en buitenland (bv. België: Ecopower, Zweden: JAK Members Bank).

–          Discussiant: nadenken over alternatieven en rol overheden belangrijk. Maar de discussie staat niet los van wat er vandaag gebeurd. De dingen beslissen op hetzelfde ogenblik (bv. kunnen huidige onderhandelingen EU de euro in 2012 redden?).

Europese context meenemen in discussie. Ernst economische situatie niet onderschatten. Systeem dwingt tot doorhollen (bv. afschaffen groene maatregelen). Dus ook nadenken bij alternatieven: is er ruimte en hoe?

–          Eurocrisis is volledig onderhevig aan grillen van financiële machten (ratingbureaus zorgden bv. plots voor een doorbraak in de Belgische regeringsonderhandelingen). Dus niet de belangen van de burgers spelen, maar die van een kleine groep bedrijven (samengestelde groepen, fondsen).

Te complex om nog volledig gevat te worden? Discussiant: toch wel mogelijk om te zien wie bevoor- en benadeeld wordt. Het is ook geen stabiel systeem, levenskwaliteit op macro-niveau gaat erdoor achteruit.

–          Verzet mogelijk? Occupy?

Discussiant: staat is afhankelijk van financiële machten, essentieel macht aan 99% om dictatuur van het kapitalisme aan te pakken. De financiële markt is het product van bepaalde keuzes (op internationaal vlak). Heil te verwachten van de staat zoals die nu werkt? Alternatief: een organisatie die gemeenschappelijk dingen beheert (onderwijs, welzijn, natuurbronnen) die radicaal democratisch is. Het is beter zelf dingen te organiseren dan de dictatuur van de markten. Ongebreidelde economische groei leidt tot ecologische destructie.

–          Reguleringen  (markten) onder Reagan en Clinton weggevallen.

–          Discussiant: internationaal vlak organiseren – er zijn overal groepen die alternatieven willen. Contacten leggen en boodschap verspreiden via de verschillende mediakanalen.

Met studie van het huidige systeem komen tot een nieuw systeem. Essentiële vraag: wat is noodzakelijk voor de mens: resources (hulpbronnen). Alternatieve resources gebruiken en eigen markt creëren (consumptie-productie-investeringen).

Niet met het systeem in competitie gaan – want het is een gesloten systeem – maar werken los van het systeem (vreedzame radicalisering).

–          Discussiant: druk op overheden zetten om dingen gedaan te krijgen. Niveau: lokaal, Europees, internationaal (“Think Global, Act Local”)? Andersglobalisten karakter verloren?

Probleem: afhankelijkheid van grote bedrijven. Liever gebruik maken van ethische initiatieven.

Geloof in politieke communes die samenwerken in organisatorisch verband. Directe democratie.

Kritiek: versplintering kan zorgen voor competitie en conflicten?

–          Ook mens binnen samenleving veranderen (bv. neiging om dingen vooral op korte termijn te bekijken). Mens vormgeven door onderwijs en opvoeding tot denkende, kritische en autonome individuen (i.t.t. het doordrukken van belangen consumptiemaatschappij).

Of: onderwijs te pragmatisch en eerder d.m.v. discussiegroepen

–          Staat is niet neutraal, maar is van oorsprong gecreëerd om belangen van sommigen te verdedigen (met geweld). Dit kan leiden tot repressief optreden i.f.v. het systeem). Onmogelijk in te gaan tegen dit systeem. Systeem gaat meer en meer open ruimtes onderwerpen aan logica kapitalisme (bv. onderwijs).

Commune van Parijs heeft bewezen dat staat overnemen niet mogelijk is, kan enkel afgeschaft worden.

–          Discussiant: kapitalisme begrijpen (logica, dynamiek) – anders tasten we in het duister.

–          Interessante parallel: in Polen van 1980 namen de mensen trein om contact te houden tijdens de staking (niet-betalend). Recent gebeurde iets gelijkaardigs, waarbij leden van de Occupy-beweging steun kregen van treinpersoneel.

–          Discussiant: veel mensen willen niet afhankelijk zijn van grote bedrijven, maar op zich niets mis met ethische grote bedrijven?

–          Transparantie via media om corruptie te vermijden. Belang internet (Occupy Wallstreet: centrale dataverzameling).

No comments yet

Leave a Reply