Verslag “Waarom is links verdeeld/Wat heeft links in common” 06/11/2012

16 nov

Historische verschillen binnen links worden duidelijk geschetst in bijvoorbeeld het boek van Emma Goldmann, hoe werd er gekeken naar vrouwenemancipatie, homosexualiteit,..; binnen het communisme van de Russische revolutie en de Spaanse burgeroorlog.Dit toont aan dat er grote verschillen kunnen zijn binnen links, met betrekking tot andere sociale onderwerpen dan enkel de klasseverhoudingen.

Er wordt ook opgeworpen dat deze maatschappelijke onderwerpen die niet onmiddellijk met de “productieverhoudingen te maken hebben” best niet als ondergeschikt worden beschouwd.

Er wordt ook gesproken over coherentie, namelijk dat ideeën en paradigma’s moeten ontstaan op basis van concrete sociale verhoudingen en posities.

Vraag is ook welke ruimte er binnen eenheid moet bestaan voor meningsverschillen, verschillende tendensen zijn er al geweest, bijvoorbeeld bij de anders globalisten werd net de diversiteit en het individueel denken hoog ingeschat, en ook in het artikel van Y.

Wat is eenheid, hoe moet die eenheid eruit zien, waarop zou ze best gebaseerd zijn?Het idee “Eenheid vereist gemeenschappelijkheid” wordt naar voor geschoven.Deze gemeenschappelijkheid kan verschillende vormen hebben.

Ze kan gebaseerd zijn op het idee van een gemeenschappelijke vijand-Spinoza, in tijden van vrede verandert er weinig, strijd is nodig om dingen te doen bewegen. Ook Sloterdijk: mens leeft in een spiegelpaleis.

Andere manier van kijken is zoeken naar zaken die mensen gemeenschappelijk hebben.

Deze laatste kunnen zijn; De aarde en haar bronnen-Menselijke Creativiteit.

Van daaruit kan je stellen dat het omgaan met deze laatste twee in het belang van iedereen een gemeenschappelijk doel kan zijn.

Metafoor van de buffelkudde die zich verdedigt tegen aanvallende leeuwen wordt aangehaald, organisatie is belangrijk. Het gevaar echter een vijand te creëren die er eigenlijk geen is- mensen zijn soortgenoten- bestaat ook..

De 99% slogan van Occupy vertaalt ergens ook deze vraag, het zich verbinden door dit cijfer laat ruimte om een proces op gang te zetten dat naar eenheid streeft.

Er wordt ook opgemerkt dat deze negenennegentig procent ook het bestaan honderd procent impliceert, en dat de een procent die nu niet bij de negenennegentig hoort wel bij het geheel hoort.

Andere vraag om dezelfde probleemstelling aan te duiden:

In hoeverre een andere mens die een volledig tegengesteld belang nastreeft als soortgenoot bekijken en empathie betonen.

Praktisch wordt dit vertaald in bijvoorbeeld het feit dat het vlaams belang zich mengt in de acties van ademloos, in hoeverre dit tolereren?

Socrates wordt aangehaald, het op zachte wijze denkfouten aantonen zonder in strijd te gaan, ten einde de andere niet nog meer in een strijdpositie te duwen.

Anderzijds kan het nodig zijn zich volledig te distantiëren van bepaalde regimes en onmogelijk zijn de belangen te verenigen. Hoe ver hierin gaan en is het dan niet nodig om zich al onmiddellijk te distantiëren van bepaalde belangen?

Voorbeeld ook nog: het counteren van een bepaald beleid in een fabrieksomgeving, waarbij de arbeiders moeten samenwerken tegen hun meerderen, ongeacht hun politieke achtergrond .

Ook een van de moeilijkheden of juist niet, is dat mensen toegang hebben over zeer veel verschillende kennisvelden en denkkaders die allemaal binnen links kunnen passen.

Over het etiket links valt dus veel te zeggen, het dekt dus een brede lading.

Is het wel nodig om ons links te blijven noemen. Antikapitalistisch volstaat niet, hoewel de strijd tegen kapitalisme belangrijk is.

Er wordt gepraat over het woord “progressief”.Dit zou je kunnen omschrijven als het willen teweegbrengen van verandering ten aanzien van het verleden.

Wetenschapsfilosofie wordt aangehaald, namelijk, in hoeverre is het mogelijk een nieuw denkkader te creëren vanuit een huidig denkkader dat niet klopt.

Vb, darwinisme versus katholicisme.

Opnieuw ideeën die gegroeid zijn of mogelijk gemaakt zijn door de nood aan het veranderen van sociale verhoudingen, en niet vanuit het idee op zich.

Qua organisatie is het belangrijk te bedenken dat een Partij-partie, slechts een vertegenwoordiging is van de bevolking, en niet de bevolking is, en zich aldus op die manier dient te gedragen.

Is het voldoende om gemeenschappelijkheid te baseren op de noden van de mensheid om te overleven op deze aarde? Er kan ook gesteld worden dat een mens behoefte heeft aan zingeving.

Is de mens van nature empathisch, of is hij enkel een overlever die tegengestelde belangen heeft aan de anderen?

Wetenschappelijk wordt tegenwoordig ook gekeken naar dit onderwerp, neurologisch onderzoek naar empathie bijvoorbeeld,

maar opnieuw wordt gewezen op het gevaar. Wetenschappelijke bevindingen kunnen misbruikt worden of geïnterpreteerd op een manier die belangen van een groep dienen die niet noodzakelijk het algemeen belang nastreeft.

In deze discussie werden veel verschillende ideeën aangehaald, meer dan gewoonlijk.

Er was afgesproken dat iedereen die kon een artikel, boek of idee zou meebrengen over het onderwerp, en dus werd er gestart met een rondje.Hierdoor werd door de vraag naar de verdeeldheid binnen links onmiddellijk via veel invalshoeken benaderd.

Het was ook de tweede discussie over dit onderwerp.

De meeste deelnemers vonden deze discussie interessant en intens, zij het dat het voor sommige onoverzichtelijk was gezien de vele invalshoeken. Vraag naar volgende keer terug een meer afgebakend onderwerp, waarbij Y. de inleiding schrijft- door het vele noteren is mij helaas ontgaan hetwelk het nu geworden is.

Sommigen hadden ook meer nadruk verwacht op wat links gemeen heeft en niet op de verschillen.

Iedereen is het erover eens dat het belangrijk blijft een goed evenwicht te bewaren tussen theoretische bespiegelingen, het loslaten van de realiteit om op een vrije en idealistische manier te kunnen denken enerzijds, en anderzijds het bewaken of ideeën toepasbaar zijn en welke consequenties deze hebben in bepaalde praktische voorbeelden en in het dagelijks leven.

No comments yet

Leave a Reply